کار با دیتابیس MySQL در PHP

انشان وب
11 اکتبر 2019

در این آموزش می خواهیم کار با دیتابیس MySQL در زبان برنامه نویسی PHP را یاد بدهیم. در آمورش قبل به شما یاد دادیم که چگونه از طریق تابع mysqli_connect به دیتابیس ارتباط برقرار کنید حال می خواهیم از دیتابیس اطلاعات بگیریم ،برای این کار باید در دیتابیس یک جدول ایجاد کنیم  مانند کد زیر

php
    

$sql="CREATE TABLE bs_products (id INT(100) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,product_name VARCHAR(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci,date_in CHAR(30),price_p CHAR(30),count_p INT(200))";
$stmt = $con->prepare($sql);

if($stmt->execute()){

echo "Success CREATE TABLE";

}

else{

echo "Error";

}

حال با یک پرس و جو  تمام فیلد های جدول را فراخوانی می کنیم، برای ایجاد یک پرس و جو از تابع mysqli_query مانند کد زیر استفاده می کنیم.

php
    

$sql="SELECT * FROM bs_products ORDER BY date_in DESC";
$result = mysqli_query($con,$sql);

while($row = mysqli_fetch_array($result)) {

echo "Name Product :" .$rows['product_name'];

}

حال می خواهیم در جدول ایجاد شده اطلاعات وارد کنیم برای اینکار مانند کد زیر عمل کنید :

php
    

$insert = "INSERT INTO bs_products (product_name, date_in, price_p, count_p) VALUES ('T-Shert Blue', '1398/07/08', '350000','10')";

$stmts = $con->prepare($insert);

if($stmts->execute()){

echo "Success Insert";

} else {

echo "Error";

}

از طریق کد زیهم هم می توانید اطلاعات وارده شده را ویرایش کنید :

php
    

$update = "UPDATE bs_products SET price = '450000' WHERE id = '1'";

$stmt = $con->prepare($update);

if($stmt->execute()){

echo "Success Update";

} else {

echo "Error";

}

توجه داشته باشید اگر شرط برای پرس و جو بروزرسانی تعیین نکنید کل اطلاعات در جدول ویرایش می شوند.

حال اگر قسط دارید اطلاعات خود را حذف کنید می توانید از کد زیر استفاده کنید

php
    

$query = "DELETE FROM bs_products WHERE id=".$id;

mysqli_query($con,$query);

دقت داشته باشید که برای پرس و جو حذف هم نیاز است شرط تعیین کنید اگر اینکار را نکنید تمامی اطلاعات درون جدول حذف می شوند